Základní informace o průmyslové zóně

PZ severně od ul. Kralická: 

Inženýrské sítě pro průmyslovou zónu na ul. Kralická (sektory A, B a C): 

 • Město Prostějov průmyslovou zónu v roce 2001 kompletně zainvestovalo a vybavilo přístupovou komunikací v délce 530 m, veškeré inženýrské sítě byly umístěny podél komunikace
 • plocha stávající průmyslové zóny - celková výměra 27,5 ha
 • pozemky v průmyslové zóně byly rozděleny na sektory (mezi sektorem A a B vede přístupová průmyslová komunikace)
 • vodovod – DN 150
 • splašková kanalizace – DN 800
 • dešťová kanalizace – DN 300 –700
 • plynovod – středotlaký plynovod DN 225
 • elektřina – v zóně je vedena trasa VN, v souběhu s komunikací
 • investor si zajišťuje archeologický výzkum a vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Sektor A:

 • obsahuje pozemky o celkové výměře 15,43 ha, které byly v majetku města Prostějova navazuje na pozemky fy Toray Textiles Central Europe s.r.o.
 • v roce 2003 město Prostějov prodalo pozemky v sektoru A společností HOPI s.r.o., která realizovala výstavbu logistického centra se zaměřením převážně na potravinářský průmysl, 15.6.2004 bylo logistické centrum otevřeno. (v roce 2009 - 390 zaměstnanců)
 • plocha o výměře cca 8 ha v severní části sektoru A , zastupitelstvo města schválilo dne 24.4.2007 realizovat záměr společnosti Železárny – Annahütte, spol. s r.o. na výstavbu výrobního areálu této společnosti dle podmínek usnesení zastupitelstva.

Sektory B (včetně sektoru C ve vlastnictví soukromých osob):

 • pozemky mají celkovou výměru 12,08 ha
 • na ploše cca 1,3 ha byl vyhlášen záměr prodeje pro společnost MICOS spol. s r.o., prodej byl projednán na zastupitelstvu města dne 26.4.2005 a schválen, byla uzavřena kupní smlouva, byla zahájena stavba technologického centra
 • o plochu cca 2,9 ha projevil zájem německý investor – společnost Windmöller & Hölscher, který na pozemcích vybudoval závod na montáž strojů vyrábějících obalový materiál (igelitové tašky, umělohmotné folie, papírové obaly atd.).
 • zbývající volná část v severní části sektoru je ve vlastnictví fyzických osob a tohoto investora - Windmöller & Hölscher (cca další 3 ha)
 • předmětná plocha sektoru je určena převážně pro lehký průmysl
 • v roce 2003 byla na části sektoru B dokončena výstavba areálu společnosti BUDERUS Tepelná technika Praha spol. s r.o. - školící, zásobovací a předváděcí středisko tepelné techniky (v únoru 2003 podali návrh na umístění stavby, v říjnu byla stavba dokončena).
 • v březnu 2005 byla kolaudována stavba haly na skladování částí garážových vrat značky DOCO, která byla vybudována na ploše cca 1 ha za společností BUDERUS. Holandský investor založil v ČR společnost DOCO International s.r.o.
 • v roce 2005 byla podepsána kupní smlouva na prodej pozemků o rozloze cca 2 ha v tomto sektoru pro SPEDITION FEICO, spol. s r.o., od poloviny roku 2005 byla zahájena výstavba areálu, která byla v roce 2005 dokončena.
 • Mezi pozemky společnosti SPEDITION FEICO, spol. s r.o. a BUDERUS Tepelná technika Praha spol. s r.o. se nachází volný pozemek o výměře cca 1 ha ve vlastnictví prostějovské společnosti EFETI, spol. s r.o.

  
PZ jižně od ul. Kralická - sektor G:

 • lokalita mezi ul. Kralická a Kojetínská, v I. etapě přípravy území zahrnuje plochu o výměře cca 21 ha s možností rozšíření až na cca 40 ha po výkupu pozemků od soukromých vlastníků
 • funkční využití především pro výrobní aktivity a skladování
 • investor si zajišťuje na své náklady archeologický výzkum a vynětí ze zemědělského půdního fondu (cca 12,40 Kč/m2)
 • na konci roku 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí na zajištění dopravního napojení a výstavbu inženýrských sítí včetně integrované stezky a autobusových zastávek (využití nově vybudované přístupové komunikace a inž. sítí pro sektory severně od ul. Kralická), v prosinci 2005 bylo vydáno stavební povolení na všechny stavební objekty dle zpracované projektové dokumentace a od r. 2006 probíhala realizace výstavby, stavba byla kolaudována v prosinci 2006
 • pozemky tohoto sektoru o výměře cca 13,3 ha prodalo město Prostějov v únoru 2005 společnost Mubea IT Spring Wire s.r.o. za účelem výstavby nového výrobního areálu na výrobu vstupního materiálu stabilizátorů a pružin pro automobilový průmysl, které vyrábí společnost MUBEA – HZP s.r.o. se sídlem Dolní 100 v Prostějově, na podzim 2005 byla zahájena výstavba, 2006 dokončena ( v roce 2009 cca 440 zaměstnanců)
 • Zastupitelstvo města dne 29.9.2005 schválilo prodej 1,5 ha prostějovské společnosti GALVA s.r.o. , byla uzavřena kupní smlouva
 • Dne 19.9.2006 schválilo zastupitelstvo prodej pozemků o rozloze 3 ha za účelem zahájení strojírenské výroby společnosti DULWICH TRADE a.s., počátkem února 2007 byla uzavřena kupní smlouva
 • Poslední výkupy pozemků v sektoru G se uskutečnily v roce 2008, v loňském roce nebyly schváleny v rozpočtu města žádné finanční prostředky a ani v letošním roce se s výkupy nepočítá. V současné době zbývá v tomto sektoru několik soukromých pozemků, které by jistě bylo vhodné vykoupit, ale ani po několika jednáních soukromí vlastníci s prodejem za žádných podmínek nesouhlasí a odmítají o prodeji dále jednat.
 • V roce 2007 a 2008 byly prodány pozemky o celkové rozloze 7,3 ha společnosti Modřanská potrubní, a.s., za účelem výstavby výrobního areálu s montážní halou pro výrobu lehké prefabrikace a skladu hutního materiálu.
 • Se společností DULWICH TRADE, a.s. byla v dubnu 2009 uzavřena směnná smlouva, kterou byly do vlastnictví této společnosti převedeny pozemky o výměře 3 ha za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny.

Inženýrské sítě pro průmyslovou zónu – sektor G:

 • Komunikace – šíře 7,5 m, integrovaná cyklostezka šíře 3 m, zelený pás s uložením sítí 1,5 m. Zatížení nápravy – Qk = 100 kN, páteřní komunikace – délka 642 m, boční větev – 227 m
 • Položeno potrubí pro využití průmyslové vody (průmyslový vodovod) – DN 150 mm, nebyly vybudovány studny a další objekty (přečerpávací stanice, násoskový systém)
 • Splašková kanalizace – stávající stoka „X“ DN 1200 mm, z obou stran podél komunikací možnost napojení, na boční větev byla vybudována nová jednotná kanalizace DN 300 mm (i pro odvod dešťových vod), opět možnost napojení z obou stran komunikace
 • Dešťová kanalizace – je vedena podél páteřní komunikace, od ul Kojetínská je v dimenzi DN 300 mm, dále pokračuje jako DN 400 mm a od boční větve pokračuje jako DN 500 mm, slouží pouze pro odvedení vod z komunikace
 • Plyn – středotlak – od ul. Kojetínská vede podél páteřní komunikace DN 200 mm a na boční větev je vybudována DN 160 mm
 • Pitná voda – vedení podél páteřní komunikace DN 150 mm s požárními hydranty DN 180 mm
 • Veřejné osvětlení – podél komunikací po 30 m umístěna svítidla
 • Telefonní linky – dle požadavků zákazníka zajišťuje Telefonica
 • Rozvody elektřiny – dle požadavků zákazníka zajistí E.ON ČR, kontrakt: Brno - Ing. Jaroslav Opat, tel. 606 635 183
Dokument vložil: web master, dokument schválil: web master
založeno: 13.05.2010 11:08:36 , naposledy aktualizováno: 04.07.2014 15:50
Kontakt na správce webu:
Sobota 1.11.2014 00:23