Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí se zabývá výkonem přenesené působnosti a samostatné působnosti na úseku sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně právní ochrany, sociální prevence, veřejného zdraví, ochrany práv příslušníků menšin v rozsahu stanoveném statutárnímu městu a magistrátu, včetně působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a výkon samostatné působnosti. Odbor sociálních věcí patří k největším v rámci magistrátu a je členěn na 4 oddělení:

Oddělení sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany

 1. napomáhá zapojení seniorů a těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života
 2. podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů a seniorů
 3. vykonává funkci veřejného opatrovníka osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům
 4. poskytuje občanům odbornou pomoc, provádí depistážní činnost
 5. vydává zvláštní označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou (§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu), vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti
 6. rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlíží na plnění jeho povinností
 7. posuzuje, zda je nezbytné poskytnout občanu umístěnému ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče v ústavu sociální péče nebo pečovatelskou službu a projednává poskytnutí těchto služeb s jinými orgány sociálního zabezpečení nebo obcemi
 8. zastupuje při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb u osob, které dle lékařského posudku nejsou schopny samostatně jednat a nemají zákonného zástupce (§ 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 9. poskytuje sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení, koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám k řešení jejich situace
 10. podílí se na realizaci projektu Euroklíč v Olomouckém kraji

Oddělení sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané

 1. při výkonu přenesené působnosti na úseku sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc
  - působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc
  - poskytuje občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc, systematickou výchovnou a poradenskou péči v zařízeních sociální péče, která město spravuje
  - poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení, provádí terénní šetření při výkonu přenesené působnosti na úseku sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc
 2. poskytuje sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení, koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám k řešení jejich situace
 3. chrání práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektuje jejich důstojnost, soukromí, důvěrnost sdělení a zachovávání mlčenlivosti, informuje každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojuje ji do řešení její situace a vede ji k vlastní odpovědnosti
 4. vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí, a zajišťuje pomoc při vyplnění žádosti dávky a jejím uplatnění, vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze
 5. spolupracuje se zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi, spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají
 6. rozhoduje o stanovení úhrady za stravu a za péči u dětí umístěných do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Sociálně právní ochrana dětí se zaměřuje na děti:
- které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
- na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
- které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
- které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
- které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu,
- pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje.

1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí při výkonu samostatné působnosti města na úseku sociálně právní ochrany dětí zajišťuje tyto úkoly:
- Vyhledává děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
- Působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.
- Projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově.
- Rozhoduje o výchovných opatřeních podle zákona o rodině, pokud projednání nedostatků ve výchově nevedlo k nápravě.
- Zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.
- Sleduje, zda je zamezováno přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující.
- Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů (např. dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, důchodového pojištění apod.)
- Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku
- Činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
- Vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.
- Spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

2. Oddělení sociálně právní ochrany dětí při výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí vykonává tyto činnosti:
- Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
- Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
- Pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.
- Poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte.
- Rozhoduje:
a) o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, s výjimkou osvojení dítěte do ciziny nebo z ciziny, přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte,
b) o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem.
- Sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů, navštěvuje tyto rodiny.
- Poskytuje a zprostředkovává poradenskou pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny.
- Podává soudu návrhy (podněty) na opatření na ochranu dětí:
a) na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují o své dítě zájem,
b) na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,
c) na stanovení dohledu nad výchovou dětí,
d) na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
e) na svěření dítěte do péče do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení.
- Zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.
- Ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny je povinen neprodleně podat návrh soudu na vydání předběžného opatření.
- Sleduje výkon ochranné a ústavní výchovy.
- Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování jejich působení na děti.
- Vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce.
- Vykonává funkci opatrovníka nezletilého žadatele o udělení azylu podle zákona o azylu.
- Vydává a odnímá pověření k zřízení a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti.
- Zajišťuje agendu zvláštního orgánu statutárního města - Komise pro sociálně právní ochranu dětí.
- Navštěvuje děti,
a) které jsou umístěné v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy,
b) které matka opustila ihned po narození nebo dítě, které rodiče předali bez rozhodnutí soudu do péče jiné osoby,
c) které byly svěřeny do péče jiné osoby na základě rozhodnutí soudu podle ustanovení § 45 zákona o rodině, v které byly svěřeny do preadopční nebo pěstounské péče a bydlí mimo obvod působnosti města jako obce s rozšířenou působností,
a to v termínech stanovených zákonem.
- Navštěvuje rodiče dětí umístěných v ústavních zařízeních v termínech stanovených zákonem a je jim nápomocno při řešení jejich problémů a vytváří vhodné prostředí pro možný návrat dítěte k rodičům.
- Ukládá pokuty za správní delikty a přestupky podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
- Spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

Oddělení sociální prevence

 1. vykonává činnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zejména u dětí, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, opakovně se dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
 2. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky
 3. spolupracuje s Probační a mediační službou v oblasti výkonu trestu obecně prospěšných prací
 4. vykonává funkci protidrogového koordinátora
 5. vykonává činnosti na úseku ochrany práv národnostních menšin, včetně práv a integrace příslušníků romské komunity
 6. zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise prevence kriminality, zřízené radou města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise.
 7. koordinuje a zajišťuje spolupráci s odbornými institucemi, právnickými a fyzickými osobami, podílejícími se na programech prevence kriminality, zejména s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra a krajským úřadem
 8. koordinuje a zajišťuje vedení evidence a výdej receptů a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky.

Odbor sociálních věcí dále zajišťuje záležitosti zdravotnictví patřící do působnosti statutárního města a magistrátu, zajišťuje záležitosti jeslí, eviduje pohledávky související s výkonem svěřené působnosti, spravuje kapitolu 21 - Sociální věci rozpočtu statutárního města Prostějova, vydává doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení nebo smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení.

Rada statutárního města Prostějova zřizuje jako poradní orgán mimo jiné i tyto komise zaměřené na sociální problematiku: sociální a zdravotní, pro bezpečnost a prevenci kriminality.

Primátor statutárního města zřizuje jako zvláštní orgán statutárního města komisi pro sociálně právní ochranu dětí.

 

Dokument vložil: Mgr. David Navara, dokument schválil: David Navara
založeno: 07.12.2012 7:54:57 , naposledy aktualizováno: 25.11.2015 09:42
Kontakt na správce webu:
Sobota 28.11.2015 19:21